Trong nửa thế kỷ qua, hàng ngàn chuyên gia truyền thông đã chuyển sang chúng tôi để cung cấp tin tức của họ cho khán giả quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của họ thông qua các nguồn mà họ tin tưởng nhất. Trong thời gian đó, chúng tôi đã đi từ một văn phòng với một nhân viên toàn thời gian Để hơn 500 nhân viên trong 32 văn phòng.